Konspekt lekcji języka polskiego

Temat lekcji: W teatrze reminiscencji- pułtuskie tradycje teatralne.

Cele lekcji:

Poziom wiedzy:

 • uczniowie  znają historię teatru w Polsce (W. Bogusławski, teatr oświeceniowy, romantyczny, Kantor, Grotkowski) ;
 • uczniowie wiedzą, jakie czynniki wpływają na rozwój teatru;
 • znają podstawową terminologię teatralną.

Poziom umiejętności:

 • uczniowie potrafią odnaleźć korelację między rozwojem teatru w Polsce a formowaniem się teatru lokalnego;
 • uczniowie wykorzystują e-podręczniki z języka polskiego w celu znalezienia informacji o teatrze polskim;
 • uczniowie potrafią zdobywać informacje na wybrany temat w lokalnych instytucjach;
 • uczniowie umieją pozyskiwać i analizować informacje na temat teatru polskiego i lokalnego (pułtuskiego);
 • uczniowie rozwijają umiejętność dyskusji oraz formułowania własnych opinii.

Poziom postaw:

 • kształtowanie tożsamości lokalnej uczniów poprzez uświadomienie im wpływu tradycji na jednostkę.

Formy pracy:

 • jednostkowa (z wykorzystaniem e-podręcznika);
 • grupowe (projekt badawczy).

Metody:

 • podająca;
 • elementy wykładu;
 • metoda projektu badawczego;
 • Dyskusja.

Przebieg lekcji:

 • praca w klasie- podawanie tematu przez nauczyciela;
 • odnalezienie przez uczniów informacji na temat genezy teatrów w Polsce (oświecenie –  W. Bogusławski, teatr oświeceniowy, reforma Konarskiego, teatr romantyczny, Kantor, Grotowski  e-podręcznik z języka polskiego); 
 • prezentacja multimedialna na temat rozwoju teatru w Polsce;
 • podanie przez nauczyciela tematu projektu badawczego: ,,Pułtuskie tradycje teatralne - ludzie, wydarzenia, historia”;
 • podział uczniów na dwie grupy, których zadaniem będzie odszukanie informacji dotyczących teatru pułtuskiego  w Archiwum Państwowym w Pułtusku, Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela oraz bibliotece szkolnej;
 • uczniowie uczestniczą w prelekcjach pracowników Archiwum Państwowego oraz Pułtuskiej Biblioteki Publicznej, a także samodzielnie poszukują informacji dotyczących regionalnych tradycji teatralnych, uczniowie wspominają pułtuszczan zaangażowanych w rozwój teatru amatorskiego;
 • spotkanie w klasie- zebranie informacji na temat pułtuskiego teatru- prezentacja uczniów;
 • podsumowanie lekcji - dyskusja na temat współczesnych tradycji teatralnych obecnych w naszym mieście.

Scenariusz opracowały: p. Anna Świerczewska, p. Dorota Sobocińska we współpracy z wicedyrektor p. Dorotą Budziszewską.